KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Organizacja

Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski

Szczegółowe zadania organów Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach znajdują się statucie szkoły


ORGANIZACJA SZKOŁY

 • § 1

  1. Struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmuje klasy 0 – 6.
  2. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział.
  3. Liczebność oddziałów i podział na grupy określają odrębne przepisy.
  4. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego szkołę liczba uczniów w oddziale może być niższa lub wyższa.
 • § 2

  1. Godzina zajęć edukacyjnych trwa 45 minut.
  2. Zajęcia edukacyjne w klasach 0 prowadzi nauczyciel według ustalonego planu.
  3. Zajęcia edukacyjne w klasach 1-3 prowadzi nauczyciel według ustalonego planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów
 • § 2 a

  1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno- wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych – 60 minut.
  2. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych przypadkach, o prowadzeniu zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu trwania tych zajęć.
 • § 3

  1. Do realizacji celów statutowych szkoła zapewnia możliwość korzystania z pomieszczeń:
   1. do nauki z niezbędnym wyposażeniem;
   2. biblioteki;
   3. świetlicy;
   4. gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej;
   5. z zespołem urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
   6. do zajęć specjalistycznych;
   7. administracyjno – gospodarczych.
 • § 4

  1. W szkole funkcjonuje biblioteka z wydzieloną czytelnią, które posiadają regulamin. Godzina pracy bibliotekarza trwa 60 minut.
  2. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje dyrektor szkoły.
 • § 5

  1. Biblioteka szkolna współpracuje z uczniami, nauczycielami i rodzicami oraz innymi bibliotekami:
   1. współpraca z uczniami odbywa się za pośrednictwem łączników klasowych wybieranych w każdym roku szkolnym;
   2. we współpracy z nauczycielami gromadzony jest księgozbiór w celu wspomagania procesu dydaktycznego i wychowawczego szkoły;
   3. rodzice (opiekunowie prawni) uczniów mają prawo korzystać ze zbiorów biblioteki na zasadach ustalonych w „Regulaminie biblioteki";
   4. współpraca z innymi bibliotekami obejmuje organizowanie lekcji bibliotecznych i innych imprez czytelniczych oraz wymianę materiałów.
 • § 6

  • 1. Biblioteka finansowana jest z budżetu szkoły.
  • 2. Działalność biblioteki jest dotowana przez radę rodziców i innych ofiarodawców.
 • § 7

  1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać w szkole ze względu na czas pracy rodziców
  2. (prawnych opiekunów) lub organizację dojazdu do szkoły, szkoła prowadzi świetlicę.
  3. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie
  4. nie powinna przekraczać 25.
  5. Szczególne zasady działalności zawarte są w „Regulaminie świetlicy”.
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Brzezinach
data: 06-10-2016
wytworzył: Marcin Wojdal
data: 06-10-2016
data: 06-10-2016
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 22-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 23-12-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 624